กู้ซื้อทาวน์ เฮ้า ส์ ธนาคารออมสิน สินเชื่อซื้อบ้านที่น่าสนใจ

0
104
ทาวน์ เฮ้า ส์ ธนาคารออมสิน

อยากกู้ซื้อทาวน์ เฮ้า ส์ ธนาคารออมสินต้องทำอย่างไร

ในยุคปัจจุบันการเป็นเจ้าของทาวน์ เฮ้า ส์ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เนื่องจากระบบสินเชื่อสมัยใหม่ของธนาคารออมสิน ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ต้องการซื้อบ้านมากขึ้น อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการของธนาคารผู้ให้สินเชื่อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของบ้านต้องระมัดระวังในการกู้เงินและสำรวจความพร้อมก่อนดำเนินการกู้เงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคต ดังนั้นควรรู้จักและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการกู้บ้านไว้อย่างถี่ถ้วนก่อนดำเนินการกู้เงิน
ทาวน์ เฮ้า ส์ ธนาคารออมสิน

บ้านที่เหมาะสมกับตนเองทั้งเรื่องราคาและทำเล : ในการซื้อบ้านสำหรับคนหลายคนราคาบ้านเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างเอาใจใส่ เพราะหากราคาบ้านสูงกว่าที่เราสามารถผ่อนชำระได้ต่อเดือน ก็จะกลายเป็นภาระหนักอึ้งที่มากขึ้นแทนที่จะเป็นที่อยู่ของความสุขของครอบครัว ดังนั้น เมื่อกำลังพิจารณาซื้อบ้าน ควรคำนึงถึงราคาที่เหมาะสมต่อความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือน โดยควรใช้เงินส่วนต่างของรายรับแต่ละเดือนที่ไม่ต้องใช้จ่ายสำหรับการผ่อนบ้านไม่เกิน 20-30% ของรายได้ต่อเดือน ยกตัวอย่างเช่น หากมีเงินเดือนหมื่นบาท ก็ควรหยิบยกวงเงินผ่อนชำระบ้านไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากธนาคารส่วนใหญ่จะพิจารณาสัดส่วนเงินงวดต่อรายได้สุทธิ (Monthly Payment to Net Income Ratio) ไม่ควรเกิน 33%
ทาวน์ เฮ้า ส์ ธนาคารออมสิน
มีเงินเก็บก่อนจะซื้อบ้าน : เพื่อให้การขอสินเชื่อบ้านหลังแรกของเราผ่านได้ง่ายขึ้น สิ่งสำคัญที่ต้องทำคือการเตรียมเงินดาวน์บ้าน ยิ่งมีเงินดาวน์มากเท่าไร โอกาสที่จะได้รับสินเชื่อก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ทั่วไปแล้ว เงินดาวน์บ้านจะอยู่ระหว่าง 10-20% ของราคาบ้าน ดังนั้นหากต้องการซื้อบ้านราคา 1 ล้านบาท จะต้องมีเงินดาวน์อย่างน้อย 1 แสนบาท โดยธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อโดยพิจารณาจากรายได้ของผู้กู้และผู้ร่วมกู้ โดยอัตราการกู้จะอยู่ระหว่าง 30-40 เท่าของรายได้ เช่น หากมีรายได้รวมกันกับผู้กู้เป็นจำนวน 100,000 บาทต่อเดือน จะสามารถกู้ได้สูงสุดประมาณ 3-4 ล้านบาท แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะของอาชีพและความมั่นคงของรายได้ด้วย หากมีเงินดาวน์บ้านประมาณ 20% ของราคาซื้อ การยื่นกู้ก็จะมีโอกาสผ่านได้ง่ายขึ้นอย่างมาก

ไม่มีหนี้สินหรือภาระอย่างอื่น : หากเราต้องการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านครั้งแรก การที่เรามีหนี้สินส่วนบุคคลหรือสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อยู่มากๆ อาจจะทำให้การขอสินเชื่อบ้านยากขึ้นได้ ดังนั้นเราควรคิดถึงการปิดหนี้สินเก่าให้หมดก่อน โดยเฉพาะการปิดหนี้สินค้างชำระต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อบ้านได้มากขึ้น ไม่เพียงแค่นั้น การปิดหนี้เก่ายังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเราด้วย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการมีบ้านอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม การซื้อบ้านไม่ได้จบเพียงแค่การผ่อนค่างวดบ้าน ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน ติดปั้มน้ำ ติดแอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ
ทาวน์ เฮ้า ส์ ธนาคารออมสิน

เงื่อนไขเบื้องต้นในการขอกู้ธนาคาร : เพื่อที่ธนาคารจะอนุมัติการขอสินเชื่อของผู้กู้ จะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์บางประการ ดังนี้

 • อายุของผู้กู้ รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ไม่ควรเกิน 70 ปี
 • ผู้กู้ร่วมคู่สมรส บิดามารดา พี่น้อง หรือบุตรเท่านั้นที่จะถือเป็นผู้กู้ร่วม
 • ผู้กู้ร่วมที่ไม่ใช่คู่สมรสและบุตรจะต้องมีสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินที่จำนองได้
 • ประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้ หากผู้กู้ต้องการขอกู้เงินเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ผู้กู้จะต้องมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีอย่างน้อย 12 งวด

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะ

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะ สินเชื่อบ้านช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อนไขสบาย ๆ

จุดเด่นสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะ

 • ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว
 • เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเอง หรือคู่สมรสจากสถาบันการเงิน

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้กรณีเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย รวมถึงกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัย และกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ และ/หรือเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย รวมกันสูงสุดไม่เกิน 110% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า *ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด
ทาวน์ เฮ้า ส์ ธนาคารออมสิน

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 1. กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 40 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 2. กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัย ไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาชำระเงินกู้ตามกรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย
 3. กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ และ/หรือกรณีที่มีการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ไม่เกิน 30 ปี
  คุณสมบัติผู้กู้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีอาชีพและรายได้แน่นอน

การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้อง ร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมใน หลักประกันทุกคนก็ได้

2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

ข้อมูลสำหรับการทีบ้านดี ๆ ติดตามได้ที่ townhomeplus.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here